Tekstvak: Holland4thai
เที่ยวเนเธอร์แลนด์บายเจี๊ยบ
counter create hit

สงวนลิขสิทธิ์ข้อความและรูปภาพในเวปไซต์ ห้ามลอกเลียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

สถานทูตได้ใช้ระบบนัดหมายเพื่อยื่นวีซ่าใหม่ โดยให้ VFS Global เป็นผู้จัดการระบบนัดหมาย อ่านรายละเอียด คลิก

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว

· แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกอย่างสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อผู้ขอวีซ่า

· รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ภาพสี)

· หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานได้อย่างน้อยอีก 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับประเทศไทย

· ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า 2,370 บาท (ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน คลิก )

· หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง

· หนังสือยืนยันจากนายจ้างว่าอนุญาตให้ลางานได้ (ระบุไปให้ละเอียดว่าไปกี่วัน และจะกลับมาทำงาน ตามปกติจะดีมากคะ)

· หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคารแสดงการเคลื่อนไหวของบัญชี 3 เดือนย้อนหลัง ซึ่งสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขั้นต่ำคือ 34 ยูโรต่อวัน กรณีที่พักโรงแรม ยื่นใบยืนยันการสำรองที่พักหรือโรงแรมตลอดระยะเวลาการเดินทางของท่าน

· เอกสารยื่นประกอบคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

· สูติบัตรและสำเนาสำหรับสถานทูต

· หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศซึ่งลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา)

· หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ฯลฯ

 

หมายเหตุ

 

· สถานทูตฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ส่งคำร้องขอวีซ่าของท่านไปยังกระทรวงการต่างประเทศในเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป

· ในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าไม่สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่ถูกร้องขอได้ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง คำร้องขอวีซ่านั้นจะถูกปฎิเสธทันที

 

ในวันที่มารับวีซ่า ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้:

· แสดงตั๋วเครื่องบินฉบับจริง พร้อมสำเนาสำหรับสถานทูตฯ

· แสดงกรมธรรม์ประกันการเดินทางฉบับจริง ที่มีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 1,500,000 บาท (หรือ €30,000 ยูโร) ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการพำนักของท่าน ลิตส์รายชื่อบริษัทประกันภัย คลิก

· ผู้ขอวีซ่าควรเก็บสำเนาเอกสารเหล่านี้ ในกรณีที่คำร้องขอวีซ่าได้รับการอนุมัติ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในเน เธอร์แลนด์อาจขอดูเอกสารดังกล่าว เช่น หลักฐานการเงิน หนังสือยืนยันการสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินและการสำรองโรงแรม (เว้นแต่จะพำนักที่บ้านผู้ค้ำประกัน)

· หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่ท่านเดินทางกลับถึงประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ของสถานทูต คลิก

 

เลขทะเบียนการค้า KvK 17221288